Operační program Životní prostředí začal přijímat první žádosti o dotace :: 11-09-2007 21:52:14

Státní fond životního prostředí dnes přijal první projekty do Operačního programu Životní prostředí. První vlna příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) pro léta 2007 ? 2013 byla slavnostně zahájena dnes při příležitosti otevření nové kanceláře Státního fondu životního prostředí ve Zlíně.

Operační program Životní prostředí začal přijímat první žádosti o dotace

Státní fond životního prostředí dnes přijal první projekty do Operačního programu Životní prostředí. První vlna příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) pro léta 2007 ? 2013 byla slavnostně zahájena dnes při příležitosti otevření nové kanceláře Státního fondu životního prostředí ve Zlíně.

Akce proběhla v prostředí Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně ve kterém sídlí i zlínské Eurocentrum. SFŽP zastupoval ředitel fondu Petr Štěpánek a Leo Steiner, náměstek ředitele řídící Úsek projektové přípravy a kontroly SFŽP. Petr Štěpánek mimo jiné uvedl: ?Naší snahou je být co nejblíže žadatelům, žádosti budeme proto přijímat na krajích. Pro žadatele z OP ŽP jsme také zřídili call centrum, které začalo fungovat dnes.? Od vyhlášení první výzvy na konci června také budujeme databázi akreditovaných poradců. V blízké budoucnosti začne fungovat tzv. regionální informační síť.

Krajská pracoviště budou hrát významnou úlohu v kontaktu se žadateli o dotace. Bude v nich probíhat příjem žádostí i distribuce dokumentů žadatelům. Pro větší komfort je od 3. září v ostrém provozu call centrum obsazené kvalifikovanými pracovníky, kteří žadatelům poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí. Číslo na call centrum je 800 260 500.

Životní prostředí je druhým největším operačním programem České republiky pro období 2007 - 2013. Čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eura určených ze Strukturálních fondů EU pro Českou republiku, což představuje 4,96 miliardy eur (cca 140 miliard Kč;). Pro první výzvu, k níž lze podávat žádosti od 3. září do 26. října 2007, je připraveno 20 miliard Kč. O úspěšnosti žádosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.

V první výzvě jsou podporovány následující oblasti:

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní s důrazem na snížení znečištění vod z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody.

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí zahrnující zlepšování kvality ovzduší, snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí včetně těch z energetických systémů.

Udržitelné využívání zdrojů energie, kam patří výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. Dále výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla včetně úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry.

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Výzva je určena především pro žadatele z řad nepodnikatelských subjektů, jako jsou obce, města a kraje, příspěvkové organizace, obecně prospěšné organizace, občanská sdružení nebo církve. Další výzvy budou zveřejňovány postupně od podzimu tohoto roku.

Při přípravě OP ŽP využilo ministerstvo a fond zkušenosti s administrací předchozího operačního programu, a Fondu soudržnosti a také Národních programů. SFŽP přitom patří k nejúspěšnějším subjektům v čerpání prostředků z evropských fondů. V uplynulých dvou letech se nejlépe dařilo využívat evropské peníze právě v rámci Operačního programu Infrastruktura 2004 - 2006.

OP ŽP přináší řadu zjednodušení pro žadatele. Zejména se to týká zrychleného financování projektů s platbami do třiceti dnů od předložení neuhrazených faktur, rozšíření způsobilých nákladů o projektovou dokumentaci či stavební dozor. Finanční limit projektů podléhajících schválení Evropskou komisí se u Fondu soudržnosti posunula z 10 na 25 milionů eur, což proces administrace žádostí urychlí.

Operační program Životní prostředí
Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eura určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eura, tj. cca 150 miliard Kč. Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně loga ke stažení, najdete na www.opzp.cz.

Státní fond životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky již více než patnáct let zásadním způsobem přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice. Pečuje o investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie za spoluúčasti SFŽP.

V současnosti fond nabízí možnost získat podporu investičních záměrů v oblasti ochrany přírody v následujících programech:

Národní programy (příjem žádostí ve vybraných programech Příloh II pro rok 2007).

Národní programy - podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR pro fyzické osoby v rámci programů na využití obnovitelných zdrojů energie v roce 2007.

Operační program Infrastruktura (všechny výzvy již proběhly).

Fond soudržnosti.

Operační program Životní prostředí (období 2007 - 2013).

Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.

Komentáře
Doposud žádné příspěvky.

Přidat komentář
Jméno
E-mail (nepovinné)
:: Kometář ::

BoldItalicUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptShadow TextGlow TextFont colorFont FamilyFont SizeFont AlignmentTeletypeHorizontal LineMarqueeQuoteFlash ImageImageE-mail linkhyperlinkList
Zbívá znaků
CAPTCHA
Bezpečnostní kód (opište bezpečností kód uvedený výše)
Heslo (pouze Admin)