Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR - 35. týden 2007

Přidáno 11-09-2007 22:03:33

Dokument přináší přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR v uvedeném týdnu. Dále je uveden přehled předpisů, jimž v tomto týdnu nastává účinnost a přehled předpisů, které jsou v tomto týdnu rušeny.

35. týden – 27. srpna až 2. září 2007

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR
Částka 75, rozeslána dne 31. srpna 2007

233/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. srpna 2007

234/2007 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 28. srpna 2007 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 31. srpna 2007

Částka 74, rozeslána dne 31. srpna 2007

232/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 24. srpna 2007 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Účinnost od: 1. září 2007

Částka 73, rozeslána dne 31. srpna 2007

229/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 18. července 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
Účinnost od: 1. října 2007 s výjimkou

230/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 16. srpna 2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. září 2007

231/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Účinnost od: 31. srpna 2007

Částka 72, rozeslána dne 31. srpna 2007

224/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 13. srpna 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.
Účinnost od: 31. srpna 2007

225/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2007

226/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb.
Účinnost od: 31. srpna 2007 s výjimkou

227/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Účinnost od: 31. srpna 2007

228/2007 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 20. srpna 2007 o vydání výměru MF č. 05/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007
Účinnost od: 31. srpna 2007

Částka 71, rozeslána dne 28. srpna 2007

220/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 14. srpna 2007, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
Účinnost od: 28. srpna 2007

221/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 14. srpna 2007, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání
Účinnost od: 1. září 2007

222/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 14. srpna 2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. srpna 2007

223/2007 Sb.
Předseda Vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 260/2002 Sb., zákonem č. 255/2004 Sb. a zákonem č. 173/2007 Sb. (Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví)
Účinnost od: 28. srpna 2007

Částka 70, rozeslána dne 27. srpna 2007

219/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 11. července 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech
Účinnost od: 1. září 2007

zpět na začátek
Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, kterým nastává účinnost
Dne 1. září 2007 nabývají účinnosti:

62/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 19. března 2007, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

109/2007 Sb.
Zákon ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 25/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

176/2007 Sb.
Zákon ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

180/2007 Sb.
Zákon ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

193/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

194/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

195/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení

202/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 24. července 2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

206/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 1. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře, ve znění pozdějších předpisů

211/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 25. července 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů

212/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 11. července 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

219/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 11. července 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

221/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 14. srpna 2007, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání

225/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

232/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 24. srpna 2007 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Dne 31. srpna 2007 nabývají účinnosti:

224/2007 Sb.
Nařízení vlády ze dne 13. srpna 2007, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb.

226/2007 Sb.
Pozn.: s výjimkou
Vyhláška ze dne 21. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb.

227/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 21. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

228/2007 Sb.
Sdělení Ministerstva financí ze dne 20. srpna 2007 o vydání výměru MF č. 05/2007, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2007

231/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

233/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 17. srpna 2007, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

234/2007 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 28. srpna 2007 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Dne 28. srpna 2007 nabývají účinnosti:

220/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 14. srpna 2007, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona

222/2007 Sb.
Vyhláška ze dne 14. srpna 2007, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů

223/2007 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 121/2000 Sb., zákonem č. 260/2002 Sb., zákonem č. 255/2004 Sb. a zákonem č. 173/2007 Sb. (Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví)

zpět na začátek
Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR, které se ruší
Dne 1. září 2007 se ruší:

270/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva obrany ze dne 5. listopadu 1999, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání

151/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

152/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

153/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 12. dubna 2001, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

426/2006 Sb.
Vyhláška ze dne 23. srpna 2006 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Datum: 03.09.2007 | Zdroj: ePravo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/monitoring-sbirky/pravni-predpisy-sbirka-35-tyden-2007/1001183/45656/?ctnew=pub
poslat známému :: komentář 1332